รหัส
ชื่อสถานศึกษา คลิกพิมพ์หน้าจอนี้
ชื่อผู้บริหารโทรศัพท์มือถือ(บ้าน)ผู้บริหาร
001สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 1นายณรงค์ ศรีละมุล 074671750 
101วัดวิหารเบิกนางจิรภา บุญแข 074634273 
102วัดโพเด็ด  074634352 
103บ้านเตาปูน  074634351 
104วัดปากประ  074614662 
105วัดควนถบนายทวี นามวงษ์ 074615019 
106อนุบาลเมืองพัทลุง  074611637 
107วัดควนแร่นางสาววันทนี พลเพชร 074612300 
108วัดบ้านสวนนายอมร ทองไสย 074612308 
109บ้านควนกุฎ  074612128 
110วัดประดู่ทอง  074601036 
111วัดตำนาน  074612807 
115บ้านไสถั่ว  074641285 
116วัดอภยาราม  074614821 
117วัดโพธาวาส  074618088 
118วัดหัวหมอนนางอัมพิกา อักษรสว่าง 074641099 
119วัดบ่วงช้างนางพลอยสิริ หมวกสุข 074614436 
120บ้านต้นไทร  074641506 
122บ้านนาโหนดนายจาตุรนต์ รัตนา 074641403 
123วัดโอ่(ปิปผลิกประชาสรรค์)  074618171 
124วัดอัมพวนาราม(มิตรภาพที่89)  074614064 
125วัดควนอินทร์นิมิตร  074614063 
126วัดโคกชะงาย(ติสสโรอำนวย)นางศศิมาภรณ์ กล้าศักดา 074614066 
127วัดโคกแย้ม  074615078 
128วัดกลาง  074618192 
129วัดนาท่อม  074615077 
131อนุบาลพัทลุง  074613178 
132วัดประจิมทิศารามนายต่อลาภ ชูสังข์เพชร 074613690 
133บ้านปรางหมู่(ศรีวิทย์ศึกษา)นางชื่นจิตร แก้วสุข 074614065 
136วัดปากสระนายวุฒิไกร มาตรชมภู 074614343 
137วัดแจ้ง(ปัญญาฐิปิตประชาสรรค์)  074614514 
138บ้านมะกอกใต้นายยุทธนา เพชรเชนทร์ 074693137 
139วัดท่าสำเภาใต้นางสุพัฒน์ ทองเกต 074693069 
140วัดท่าสำเภาเหนือ  074693065 
141วัดสุวรรณวิหารน้อยนายวิทยา ใหม่วุ่น 074693125 
142วัดเขาแดงนางศรีบุญญา ย่องบุตร 074611033 
201บ้านหัวป่าเขียว  074693007 
202วัดประดู่หอมนางนิษฐกานต์ สุวรรณคีรี 074685201 
203บ้านชายคลอง  074693050 
204บ้านธรรมเถียร  074685570 
205บ้านควนพนางตุงนายระพิน ชูทอง 074685208 
206วัดทะเลน้อยนางจารุวรรณ ทองวิเศษ 074685128 
207บ้านท่าช้าง  074685227 
208วัดโคกศักดิ์  074693014 
209วัดไทรงาม  074685214 
210บ้านเตง  074693412 
211บ้านสํานักกอนายสุชาติ ถีระวงค์ 074693332 
212บ้านปากสระ  074693467 
213วัดควนปันตาราม  074614374 
214วัดแหลมโตนด  074693484 
215วัดสุนทราวาสนางนิเพ็ญ บุญช่วย 074614748 
218ชุมชนบ้านควนปริง  074650019 
219วัดเขาป้าเจ้  074693213 
220วัดทุ่งขึงหนัง  074622344 
221วัดควนแพรกหานางจิราภรณ์ ศรีสุวรรณวิเชียร 074643287 
222ทุ่งยางเปล  074643500 
223บ้านระหว่างควน  074693238 
225บ้านขันหมู่  074631108 
226วัดโงกน้ำ  074631135 
227วัดลานแซะ  074631257 
228วัดพังดาน  074463283 
229วัดเกาะยางนางสาวกาญจนา ชูทับ 074622111 
230วัดเขาอ้อ  074693408 
231วัดดอนศาลา  074681853 
232วัดประดู่เรียง  074684756 
233วัดเขาทองนางจรวย พงศ์ประยูร 074681564 
234วัดบ้านสวนนายสุริยา ชาญทะเล 074681528 
235วัดหรังแคบ  074650015 
236บ้านใสอ้อย  074631439 
237วัดไทรโกบ  074650013 
238บ้านควนดินแดง  074693702 
239วัดพิกุลทอง  074681566 
240บ้านหยีในสามัคคี  074614355 
241บ้านโคกโดน  074682410 
243วัดป่าตอ  074681578 
244อนุบาลควนขนุนนายจินดา แสงขาว 074682102 
245บ้านควนพลี  074622336 
246บ้านควนขนุนนางกาญจนา พรหมแก้ว 074681532 
247ควนขนุน  074681773 
301อนุบาลศรีบรรพตนางสาวกรวิกา หนุนอนันต์ 074689105 
302บ้านโหล๊ะเร็ดนางกัลยา อินปาน 074693506 
303วัดโพรงงู  074689414 
304บ้านไทรทองว่าที่ร้อยตรีศรัณยู สุคนธมัท 074650052 
305บ้านเขาปู่นายสุวิทย์ ศรีรักษา 074689029 
306บ้านเหรียงงามนายธนา กาญจนะแก้ว 074689045 
307วัดใสประดู่  074650049 
308ชุณหะวัณ  074650050 
309วัดตะแพน  074650053 
310บ้านสวนโหนด    
311บ้านหัสคุณ    
401อนุบาลป่าพะยอมนายโกวิท ลือกิจนา 074624096 
402บ้านบ่อทรายนางสาววีระวรรณ ทองปันแต 074624393 
403บ้านตลิ่งชันนายเจริญ ขาวสง 074693638 
404บ้านศาลาน้ำนายปรีชา ปานนุ่ม 074624372 
405บ้านไสกุน  074693582 
406บ้านเนินทราย  074650038 
407วัดคลองใหญ่  074693869 
408บ้านห้วยกรวด  074650037 
409บ้านปากเหมืองนางสาวปราณีต รามหนู 074693300 
410บ้านไสเลียบ  074624502 
411บ้านโหล๊ะท่อม  074693505 
412บ้านลานข่อย  074693351 
413บ้านทุ่งชุมพลนางสาวสุธาทิพย์ จุลภักดิ์ 074693076 
414บ้านห้วยน้ำดำ  074693854 
416บ้านถ้ำลา  074650040 
417ประชารัฐบำรุงนายปราโมทย์ เกลี้ยงสิน 074693549 
501วัดบ้านนา  074615000 
502วัดลำใน  074614452 
503บ้านนาวงนางวรุณี ศรีทองช่วย 074606135 
504บ้านโหละหนุน  018970610 
505บ้านควนดินสอ  074635534 
506วัดเกษตรนิคม  074605703 
507บ้านโตนนายมนตรี บุญทรงธรรม 010937803 
508วัดร่มเมือง  074614781 
509บ้านอ่างทองนางสมจิต ทองเกตุ 074605125 
510บ้านขันนางอวยพร สุธีบุตร 074618273 
511อนุบาลศรีนครินทร์  074635252 
512วัดทุ่งยาว  074635147